Allmänna villkor

Uppdaterades senast 2022-10-04.

Mottar Exacta översättningar AB (Exacta) ett uppdrag för översättning från en person, juridisk eller fysisk (kunden), så ingås avtal enligt följande Allmänna villkor, om annat ej avtalas.

1.       Allmänt

1.1.       Med ”översättning” avses i detta avtal översättningstjänst eller annan tjänst som ligger inom ramen för Exactas verksamhets­område, exempelvis textbearbetning som språkgranskning och korrekturläsning, eller andra kringtjänster.

1.2.       Exacta förbehåller sig rätten att använda kontrakterade under­leverantörer efter eget gottfinnande, i syfte att på bästa sätt tillgodose kundens önskemål, såvida annat ej uttryckligen överenskommits med kund. Exacta är ansvarig för underkonsulters och underleverantörers arbete såsom för eget arbete. Exacta har ingen skyldighet att lämna ut underkonsultens namn eller kontaktuppgifter till Kunden. Exacta försöker dock i möjligaste mån, med hänsyn till önskad leveranstid, textens innehåll, Kundens preferenser och andra omständigheter som påverkar valet av underkonsult, åstadkomma kontinuitet beträffande valet.

2.      Syfte

2.1       Kunden ska vid beställning tydligt ange nödvändig information för korrekt utförande av uppdraget (språkvariant, deadline, syfte, målgrupp, användningsområde, önskad språk­tjänst).

2.2       Önskar kunden använda översättningen för annat ändamål än vad som angivits vid beställningen, ska Exactas informeras om detta.

2.3       Använder kund en översättning för annat ändamål än angivet vid beställning, ansvarar Exacta ej för den levererade texten.

2.4       Vid anpassning av översättning för nytt ändamål enligt punkt 2.2 förbehåller sig Exacta rätten att debitera kunden för detta arbete.

2.5       Kan kunden ej ange översättningens användningsområde enligt punkt 2.1, alternativt kan Exacta ej inhämta denna information från kunden, utför Exacta översättningen enligt vad Exacta finner troligast.

3.      Pris och betalning

3.1       Priset för översättningen bestäms i enlighet med Exactas gällande taxa, såvida annat ej överenskommits.

3.2       En offert anses ej bindande, såvida kunden ej presenterat hela materialet som ska översättas för Exacta, med angivande av ändamål och eventuella önskade kringtjänster.

3.3       Vid särskilda önskemål från kund, såsom bud, legalisering, notarisering o.d., debiteras kunden för Exactas faktiska kostnader samt en särskild serviceavgift.

3.4       Exacta förbehåller sig rätten att justera prissättningen i fall där speciella önskemål från kunden så påkallar.

3.5       Exacta förbehåller sig rätten att fakturera kunden för merarbete som uppstått p.g.a. att kunden beställt tillägg till och/eller ändringar i ursprungstexten, även om Exacta redan när beställningen gjordes kände till att sådana tillägg/ ändringar skulle tillkomma.

3.6       Kunden äger rätt att avbeställa, avbryta eller uppskjuta uppdrag, men har då skyldighet att betala för den del av uppdraget som redan utförts samt andra faktiska kostnader Exacta haft i samband med uppdraget.

3.7       Exacta förbehåller sig rätten att justera offererat pris i de fall förändringar i växelkursen så föranleder.

3.8       Betalningsvillkor – 15 dagar efter fakturadatum eller enligt överenskommelse. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid utebliven betalning trots påminnelse skickas kravet vidare till inkasso.

3.9       Kunden ansvarar för att i samband med beställning eller allra senast i samband med leverans tillse att Exacta får kännedom om eventuella ordernummer som ska vara med på fakturan. Om kunden ännu inte har meddelat ordernummer på leveransdagen förbehåller sig Exacta rätten att fakturera arbetet även utan ordernummer.

3.10       Kunden ansvarar för att i samband med beställning ange företagets organisationsnummer och faktureringsadress. Om Kunden efter att fakturan skickats ut önskar få fakturan ställd till annat bolag eller annan faktureringsadress än vad som angavs på projektbekräftelsen, debiteras kunden en avgift för detta. Exacta förbehåller sig rätten att inte ställa om fakturan till ett annat bolag om detta inte anses kreditvärdigt.

3.11       Mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser utom när Kunden är momsbefriad och kan styrka detta.

3.12       Vid dröjsmål med betalning äger Exacta rätt att innehålla beställda, men ej levererade, uppdrag utan någon påföljd för Exacta vad gäller leveransförsening.

3.13       Invändningar mot fakturan ska ha inkommit till Exacta inom 8 dagar.

4.        Leveranstid

4.1       Exacta kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att leverans sker vid tidpunkt som överenskommits.

4.2       Om Exacta märker att utsatt leveranstid ej kommer att kunna hållas ska kunden snarast möjligt meddelas om detta. Om kunden inte i samband med detta avbeställer uppdraget ska uppdraget fullföljas inom skälig tid eller på annan tid som må överenskommas med kunden. Om kunden p.g.a. förseningen istället väljer att avbryta uppdraget, äger denna rätt att efter erlagd betalning nyttja den ej färdigställda översättningen. I detta fall ansvarar Exacta dock inte för den levererade texten.

4.3       Exactas ansvar för försening är begränsat till en nedsättning av köpeskillingen. Härutöver har Exacta inte något ansvar för försening, varken för direkt eller indirekt skada.

4.4       Exacta ansvarar ej för eventuell försening som uppstått p.g.a. fel på datorer, internet, telefonledning, dataprogram eller andra tekniska hjälpmedel.

5.        Reklamation, ansvar, tvist

5.1       Kunden åtar sig att i möjligaste mån bistå Exacta med information, besvara frågor angående fackterminologi och eventuella oklarheter i de texter som ska översättas.

5.2       Exacta garanterar att produktionen håller den kvalitetsnivå som krävs för angivet syfte samt att överenskomna leveranstider hålls. Avviker kvaliteten på produkten från vad som avtalats mellan Kunden och Exacta ska Kunden eller dess företrädare klart och tydligt redovisa de brister produkten uppvisar. Om Kunden inte kan acceptera den avvikande kvaliteten ska Exacta avhjälpa uppenbara brister utan dröjsmål och utan extra kostnad. Som uppenbara brister räknas stavfel, grammatikfel och översättningsfel. Om översättningen misstänks ha brister i stil eller terminologi uppmanas Kunden att kontakta Exacta snarast för att diskutera lämplig åtgärd.

5.3       Eventuella reklamationer ska inkomma till Exacta översättningar AB inom 15 dagar efter leverans. För mycket stora uppdrag (>100 000 ord) gäller att reklamationer ska inkomma inom skälig tid efter leverans.

5.4       Exacta förbehåller sig rätten att i första hand åtgärda eventuella fel i utförd tjänst, först därefter blir eventuella avdrag aktuella.

5.5       Exactas ansvar för fel eller försening är begränsat till en nedsättning av köpeskillingen. Härutöver har Exacta inte något ansvar för fel, varken för direkt eller indirekt skada.

5.6       Detta avtal ska tolkas enligt svensk rätt.

5.7       Tvist mellan Exacta och kund ska avgöras av allmän svensk domstol.

6.        Force Majeure

6.1     Vid fall av Force Majeure, ska kunden utan dröjsmål underrättas om detta med angivande av omständigheterna. Force Majeure ger såväl kunden som Exacta rätt att, om inte Force Majeure-omständigheten inom skälig tid upphör, frånträda avtalet. Exacta äger dock rätt att ta ut skälig ersättning för redan utfört arbete. Vid Force Majeure ska Exacta göra alla rimliga ansträngningar för att bistå kunden och begränsa skadan.

6.2     Som Force Majeure betraktas varje situation utanför Exactas kontroll, som kan påverka Exactas möjligheter att leverera, såsom strejk, lockout, andra arbetsrättsliga stridsåtgärder, upplopp, naturkatastrof, pandemi, krig eller krigsförklaring m.m.

7.        Sekretess

7.1     Samtliga medarbetare på Exacta översättningar AB samt alla Exactas underleverantörer förbinder sig att inte yppa innehållet i uppdragen till utomstående.

7.2     Exacta kommer inte att använda Kundens namn eller uppdrag i marknadsföringssyfte utan att först inhämta Kundens skriftliga godkännande.

7.3     Exacta förbehåller sig rätten, men har ej skyldighet, att spara kopior på utfört arbete som referens för eventuella framtida uppdrag som Kunden önskar göra.