Auktoriserad översättning – Vad är en auktoriserad translator?

 

En auktoriserad translator är en översättare som är godkänd av myndigheten Kammarkollegiet. Den auktoriserade translatorn översätter rättshandlingar, dvs. texter med särskilt höga krav på att innehållet stämmer överens med originaltexten, till exempel domstolsutlåtanden, registreringsbevis eller bolagsordningar.

För att bli auktoriserad översättare (translator) måste man klara ett test inom områdena juridik och samhälle och genomgå en persongranskning. En auktoriserad översättare har tystnadsplikt och har förbundit sig att följa vissa yrkesetiska regler. Reglerna syftar till att säkerställa en hög nivå av integritet och professionalism från översättarens sida, samt att skydda känslig information och rättigheter för berörda personer och organisationer.

Kräv bara en auktoriserad translator om du måste

Begär inte en auktoriserad translator om det inte är ett krav från mottagaren. En vanlig översättare har många fördelar. Översättaren är ofta kunnig inom ett särskilt område som inte ingår i den auktoriserade translatorns områden, till exempel medicin eller teknik. Arbetet blir ofta billigare och kan genomföras på kortare tid.

En översättningsbyrå kan inte vara auktoriserad

Yrkestiteln auktoriserad translator är personlig. Därför skriver translatorn alltid under översättningen och stämplar den med en personlig stämpel. Då räknas den som en rättshandling (auktoriserad översättning). En översättningsbyrå kan inte vara auktoriserad och begreppet ”auktoriserad översättningsbyrå” är alltså missvisande. Vi på Exacta samarbetar med en rad auktoriserade translatorer så vi som byrå kan ändå leverera bestyrkta översättningar. Kontakta oss för mer information.

Auktoriserade translatorer översätter till eller från svenska språket

Auktorisationen gäller enbart för den språkriktning som provet har avlagts för, till exempel spanska till svenska eller svenska till engelska. Aldrig omvänt, eller för andra språkkombinationer. Du kan alltså inte få en bestyrkt översättning direkt från engelska till spanska.

Idag finns det drygt 30 språk representerade bland de auktoriserade translatorerna och nya språk tillkommer i takt med att behovet utökas.

Om du behöver en översättning av en rättshandling i en språkkombination där auktoriserade översättare saknas kan du kontakta oss på Exacta så hjälper vi dig lösa problemet.

Auktoriserade translatorer har godkänts i ett översättningsprov

För att bli auktoriserad translator måste du få godkänt i två steg:

  • Kammarkollegiets praktiska översättningsprov. Provet testar språklig förmåga, översättningskunskap, ämneskunskap, informationssökning och tekniskt kunnande. Provet innehåller två delar: juridik och samhällsinformation.
  • Kontroll görs mot Polisens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister.

 

Vart femte år måste auktorisationen förnyas. Translatorn ska styrka att hen fortfarande är aktiv som översättare eller utför arbete där språket används.

De auktoriserade translatorerna följer God translatorssed

Kammarkollegiet är den myndighet som sköter auktoriseringen av translatorerna. Myndigheten har tagit fram de yrkesetiska reglerna God translatorssed som alla auktoriserade translatorer ska följa i sitt arbete. Reglerna bygger på erfarenheter från domstolar och gäller bland annat jäv, tystnadsplikt och översättningsteknisk praxis. Kammarkollegiet ansvarar också för de auktoriserade tolkarna.

Var ute i god tid

Auktoriserade översättare kan vara hårt bokade och dokumenten ska skickas per post, så var gärna ute i god tid. Kontakta Exacta översättningar så hjälper vi dig!