Översättningsprogram

Alla yrkeskategorier har sina egna verktyg och översättarens viktigaste hjälpmedel är översättningsprogrammet. Ett översättningsprogram kan liknas vid en ram där texten placeras och därefter kopplas ihop med olika verktyg för att underlätta och snabba på översättningen. Översättningsprogrammen kallas för Computer-assisted translation eller CAT-program. Ett översättningsprogram ska inte förväxlas med ett maskinöversättningsprogram, som oftast benämns MT.

 

Vilka CAT-verktyg finns det att välja på?

Det finns en rad olika CAT-program att välja bland och de vanligaste både i Sverige och internationellt är:

 • SDL Studio
 • MemoQ
 • Déjà-vu
 • Memsource
 • WordFast

 

Men det finns många fler.

Hur fungerar ett CAT-verktyg?

När texten som ska översättas öppnas i programmet skapas automatiskt en tvåspråkig fil i filformatet xliff. Programmet innehåller flera olika verktyg som översättaren kan använda sig av för att effektivisera arbetet men också för att säkerställa konsekvens och hög kvalitet på den översatta texten.

CAT-programmen har följande funktioner:

 • Åtkomst till databaser med gamla översättningar som översättaren själv eller någon annan gjort tidigare, ett så kallat översättningsminne.
 • Termdatabaser; t.ex. IATE som är EU:s termdatabas.
 • Funktioner för rättstavnings- och grammatikkontroll.
 • Maskinöversättningsverktyg.
 • Möjligheten att filtrera på ord och meningar.
 • Funktion för sök och ersätt (precis som i Word).
 • Funktion för korrektur och granskning, t.ex. spåra ändringar (precis som i Word).
 • Funktion för att söka på enskilda ord och begrepp i databasen (concordance search).

 

 • Möjlighet att skapa databaser med hjälp av exempelvis gamla översättningar som existerar på två språk i t.ex. Word (alignment).
 • Funktion för Autosuggest, d.v.s. programmet föreslår översättningar av ord utifrån hur det översatts tidigare så att översättaren slipper skriva in ordet på nytt (ungefär som när du får förslag på ord när du skriver på din telefon). Det kan se ut så här:

Översättningsminnen

Ett översättningsminne innehåller gamla översättningar och är i princip huvudfunktionen i alla översättningsprogram (Translation Memories, TM). Översättningsminnet fungerar som ett bibliotek där översättarens tidigare översättningar lagras och när ny text läggs in för att översättas aktiveras översättningsminnet genom att blixtsnabbt leta reda på liknande översättningar. När förslagen från översättningsminnet visas kan översättaren bestämma om det går att återanvända eller om ordet/frasen behöver modifieras för att passa in i den nya texten. Den grundläggande principen är att man aldrig ska behöva översätta samma ord/fras två gånger. Finns det i översättningsminnet så ska det plockas därifrån.

Databasen – så här jobbar den

Databasen arbetar på meningsbasis vilket innebär att det som ”bryter” är en punkt eller fast radbrytning. Det går att finjustera denna funktion beroende på texten, men i korthet så är det så här databasen arbetar.

Databasen lagrar meningspar där ena meningen är källspråket (source) och den andra meningen är målspråket (target). Varje meningspar kallas för Translation Unit (TU). När du öppnar databasen kan den se ut så här:

Kan man flytta ett översättningsminne?

Ja, det går utmärkt att flytta översättningsminnen mellan olika översättningsprogram. Detta kan man till exempel göra om man behöver dela ett översättningsminne med en kollega som inte använder samma program. För att flytta översättningsminnet gör man en export av minnet som kallas Translation Memory Exchange (TMX).

Första stegen innan texten översätts

När översättningsbyrån eller översättaren får en text som ska översättas måste texten först analyseras mot ett lämpligt översättningsminne. Textanalysen ger då svar på följande:

 • Hur stor del av texten som är repetitiv, d.v.s. hur stor är andelen Translation Units som förekommer flera gånger i texten, s.k. repetitioner?
 • Hur många procent av Translation Units är tidigare översatt och finns i databasen? Andelen Translation Units kategoriseras efter exakt likadana meningar, s.k. 100-procentiga eller exakta matchningar som redan finns i databasen.
 • Hur många procent av Translation Units som till viss del liknar text som översatts tidigare och redan finns i databasen, s.k. Fuzzy Matches. Riktmärket är att Fuzzy Matches ska vara minst 70 % men denna siffra kan ställas in efter egna preferenser.
 • De Translation Units som finns före eller efter meningen i fråga är också värdefulla och om även dessa matchar kallas det för Context Match eller 101/102%-Match, eftersom även sammanhanget som meningen förekommer i är detsamma.
 • Translation Units kan även mätas i så kallad Perfect Match. Detta innebär att texten analyseras mot tvåspråkig xliff-filer i översättningsprogrammet, och inte mot översättningsminnet. Om du har översatt en manual för en kaffebryggare så kan du analysera texten mot en tidigare översättning av kaffebryggaren. Alla exakta träffar som uppstår kallas då för Perfect Match och dessa är mer värda än Context Match. Bilden nedan visar på tydliga skillnader mellan Exact Match och Fuzzy Match.

 

Rätt formatering

För att översättningsminnen ska fungera optimalt behöver källtexten vara formaterad på rätt sätt. Det får till exempel inte finnas fast radbrytning mitt i meningar för då bryts meningarna på fel ställe och då kan översättningsprogrammet inte arbeta lika effektivt. Om den felformaterade texten innehåller repetitioner kommer dessa inte att kännas igen och inte heller att plockas fram från översättningsminnet.

Vad kostar en översättning?

Översättningsbyrån gör en noggrann analys av texten innan arbetet påbörjas. Det är själva textanalysen som ligger till grund för prissättningen av översättningen. Både repetitioner och texter som översatts tidigare rabatteras. Det finns även andra saker som påverkar priset på översättningen. Här kan du läsa mer om vad en översättning kostar.

Fördelar och nackdelar med översättningsminnen

Det finns såklart både för- och nackdelar med att använda sig av ett översättningsprogram. En del texter lämpar sig extra bra att översätta med hjälp av översättningsminnen, exempelvis årsredovisningar och andra texter där innehållet till stor del är detsamma från gång till gång. Andra texter passar mindre bra att hanteras i översättningsprogram, t.ex. annonstexter som kräver en större språklig kreativitet och inte kan översättas exakt mening för mening. Nedan följer ett antal punkter med fördelar och nackdelar med översättningsprogram.

Fördelar med att använda ett översättningsprogram

 

Snabbt och effektivt – CAT-programmen hjälper översättaren att effektivisera arbetet och att slutföra översättningen snabbare.

Konsekvent – meningar som redan har översatts lagras i översättningsminnet och kan använda i nya texter och behöver alltså inte översättas på nytt. Översättaren kan söka på både ord och fraser i översättningsminnet, och även jämföra med översättningar från gamla projekt eller översättningar som gjorts av kollegor. Detta skapar ett arbetssätt som resulterar i översättningar med konsekvens.

Möjlighet att dela översättningen – om en stor översättning behöver bli klar snabbt kan flera olika översättare arbeta med texten och arbeta mot samma databas och dela översättningsminnet. Detta är väldigt tidseffektivt men även ett bra arbetssätt ur kvalitetshänsyn.

Filformat – översättningsprogrammet kan ta in många olika format. Om översättaren saknar ett program, t.ex. InDesign, så fungerar det fint att arbeta i programmet via översättningsverktyget.

Text som inte ska översättas kan ”gömmas” – vid översättning av mjukvara är det vanligt att det finns text i dokumenten som inte ska översättas och heller inte får röras. Översättningsprogrammet kan då ”bädda in” dessa texter så att de inte visas för översättaren.

Bra för facktekniska texter –tekniska, finansiella, medicinska och juridiska texter har ofta återkommande standardiserade texter. När den här typen av texter översätts kan översättaren använda sig av de repetitiva texterna som redan finns i översättningsminnet.

Nackdelar med att använda översättningsverktyg

 

Kontextfel – ett vanligt förekommande fel vid användning av översättningsminnen är kontextfel. Översättningsverktyg förstår inte i vilket sammanhang som ett ord eller en fras används. Även 100-procentiga matchningar behöver kontrolleras av översättaren och därför är det standard att översättaren/översättningsbyrån även tar betalt för dessa, men till ett rabatterat pris.

För att exemplifiera problemet med att ett översättningsverktyg inte förstår sig på språket som en människa gör kan vi ta ordet ”Ledning” som ett exempel. Om Ledning används i en rubrik så översätts detta oftast med Management eller Conduction, beroende på sammanhanget. Om Ledning tidigare översatts som Management kommer det att presenteras som en exakt matchning i programmet, även om det i det nya sammanhanget istället ska översättas som Conduction. Den här typen av kontextfel är lätta att missa eftersom de presenteras som ”grönt ljus” i programmet.

Mindre bra för kreativa texter – CAT-program fungerar mindre bra vid översättning av kreativa texter där det oftast handlar om att förmedla en känsla eller skapa en reaktion snarare än att förmedla en exakt betydelse, som exempelvis reklamtexter. CAT-programmet som arbetar mening för mening passar inte så bra till texter som bygger på att översättaren måste slå ihop eller dela upp meningar för att få fram essensen i textens budskap. Det finns också en risk att översättaren blir mer bunden till originaltextens meningsuppbyggnad vilket gör att översättningen oftast låter styltig och helt enkelt dåligt översatt. CAT-program kan användas vid kreativa texter men då gäller det att översättaren är språkligt kreativ, annars är risken stor att slutresultatet blir mindre bra.

Säkerhet – om ett dokument innehåller konfidentiell information så kommer även översättningsminnet att göra det. Om översättningsminnen delas med andra eller används online behöver särskilda åtgärder vidtas för att inte kompromissa med sekretessen.

Svårare att lokalisera text – om man till exempel ska byta ut ordet ”English” mot ”Svenska” i en rubrik, kommer översättningsminnet att innehålla ett fel vilket resulterar i att nästa gång ”English” ska översättas till ”Engelska” så kommer det att dyka upp som Svenska; och detta är lätt att missa.

Översättningsminnen kräver underhåll – översättningsminnen kräver underhåll för att fungera optimalt. När översättningen är klar och skickas till kunden är det troligt att kunden kommer att göra ytterligare ändringar och då måste dessa föras in i översättningsminnet. Om du som kund upptäcker att ett ord eller fraser, trots påpekande, översätts på ett annat sätt än önskat, beror det med största sannolikhet på att översättningsminnet inte har uppdaterats med den rätta termen eller frasen. Det tar oftast ganska lång tid att uppdatera ett översättningsminne och det är inte alltid detta är betald arbetstid.

Sammanfattning

Idag arbetar de allra flesta översättare med någon typ av översättningsverktyg. Det snabbar upp och effektiviserar översättarens arbete avsevärt och ger också kunden en fördel eftersom översättaren lättare kan använda termer konsekvent samt ge rabatter för text som översatts tidigare. Men det finns också risker och den som jobbar med översättningsverktyg behöver vara medveten om dessa. Fördelarna överväger ändå nackdelarna vilket gör att dagens översättare inte bara behöver ha goda kunskaper i sina språk och fackområden, utan även i ett eller flera översättningsprogram.

Kontakta Exacta för offert på översättning.