Pennspets och jordglob

Copyöversättning – lokalt uttryck för rätt intryck

Din organisation har lagt ner både tid och pengar på att ta fram reklamtexter och du vill naturligtvis att de ska fungera lika bra när de översätts. Men att översätta reklamtexter så att de fungerar effektivt på ett annat språk och i en annan kultur kan vara riktigt knepigt. Det ställer särskilda krav på översättningsbyrån du väljer att anlita men även på dig som beställare. Hos Exacta får du det stöd du behöver för att lyckas.

Du har antagligen satsat en hel del resurser på att ta fram en säljande reklamtext, så när du ska översätta den behöver du tänka några steg längre än att bara låta översätta texten rakt av. Du behöver förmodligen en copyöversättning.

Kan man verkligen översätta reklam?

Ja, självklart kan man översätta reklam men man behöver vara medveten om att texten behöver anpassas på ett helt annat sätt än vid vanlig översättning. Texten måste behandlas utifrån lokala principer och med hänsyn till kulturella skillnader. Reklamöversättning handlar om att överföra ett budskap på ett tilltalande sätt från ett språk till ett annat, utan att följa den exakta ordalydelsen i ursprungstexten till punkt och pricka. Översättaren arbetar alltså med lite friare tyglar än vid traditionell översättning.

Hur översätter man reklamtexter med bibehållen effekt?

Att översätta reklamtexter och annonskampanjer kan vara något av det svåraste som finns. Dessa går nämligen inte att översätta ord för ord utan måste översättas så att texten passar med det nya språket och förstås av mottagarna, det vill säga kunderna. Det är ytterst få översättare som klarar att frigöra sig från källtexten och tänka i nya banor. Ofta skiner källspråkets meningsbyggnad och ordval igenom och färgar av sig på översättningen. Och många gånger behöver texten skrivas om helt för att fungera på sin nya marknad, men då handlar det inte längre om översättning, utan om adaption, eller anpassning.

Vilken grad av anpassning texten behöver varierar förstås från fall till fall. Lite förenklat så kan man säga att desto kortare en reklamtext är, desto svårare är den att översätta. Lite längre broschyrtexter och webbtexter fungerar oftast utmärkt att översätta med en del mindre anpassningar. Pressmeddelanden, annonser och korta, kärnfulla och fyndiga slogans behöver ofta anpassas mer eller skrivas om helt för att fungera effektivt. Här krävs också en helt annan arbetsinsats än vid vanlig översättning.

Kulturen och språket har också betydelse

Om översättningen görs till ett språk som är nära släkt med källspråket behöver man generellt sett mindre anpassning, och omvänt – om språket tillhör en helt annan grupp, behövs mer anpassning eftersom man helt enkelt har ett annat sätt att uttrycka sig. Översättning från svenska till arabiska och finska behöver alltså anpassas mer än översättning från svenska till norska och danska.

Vad ska man tänka på vid reklamöversättning?

Vid översättning av reklamtexter finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

Förmedla så mycket bakgrundsinformation som möjligt till översättaren

Till vilken målgrupp vänder sig texten? Finns det bilder som stöd till budskapet? Finns det särskilda sökord som översättaren ska försöka få med? Hur stor frihet har översättaren? Bakgrundsinformation och sammanhang ökar översättarens möjligheter att göra ett bra jobb.

Copyöversättning i två eller tre steg kan ge bättre resultat

En reklamtext kan visserligen vara helt korrekt översatt, men ändå sakna lokal språklig finess. Med copybearbetning görs en bearbetning av översättningen av ytterligare en skribent, alltså den finputsas för att passa in i sin rätta miljö.

Det kan finnas lokala lagar och regler för vad reklamen får innehålla

Detta gäller speciellt reklam som riktar sig till barn samt reklam för produkter som alkohol och tobak.

Om din text ligger i InDesign

Om din text ligger i InDesign kan det vara bra att veta att det går att exportera ut texten till ett format som heter IDML som översättaren kan jobba med.

Om din text ligger i en pdf

Om din text ligger i en pdf är den alltid gjord i ett annat format först, ofta InDesign. Då kan du försöka få tag i originalfilerna, som det nästan alltid är bättre att utgå från än att konvertera en pdf till Word.

Läs även vår blogg för fler tips om vad som kan vara bra att känna till om reklamöversättning.

Copyöversättning för alla branscher

Vi jobbar med reklamöversättning för i princip alla branscher. Vid copyöversättning är facktermerna oftast lätta att hitta. Det knepiga är att översätta texten så att den låter som en originaltext.

Exacta erbjuder

Copyöversättning: Om du ännu inte har någon text på det språk som du vill kommunicera på – så låter du oss göra en copyöversättning som vi anpassar efter målgruppen. En copyöversättare översätter källtexten, men håller sig friare från källtexten.

Översättning + redigering: En översättare översätter källtexten och därefter finputsar någon av våra duktiga copywriters/-redigerare texten och målgruppsanpassar den för ännu bättre finess.

Redigering: Räcker inte din översatta text riktigt till för att göra ditt reklambudskap rättvisa? Kontakta Exacta för att få hjälp med copybearbetning av dina översatta reklamtexter. Då låter vi en lokal, rutinerad redaktör bearbeta texten för att skapa den rätta effekten på just den marknad där du vill lyckas.

Vi har kunskapen, erfarenheten och kontakterna för att lyckas med översatt reklam. Kontakta oss på översättningsbyrån Exacta på 08-22 00 44 eller mejla till info@exacta.nu!