Vanliga frågor

Här nedan finner du svar på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta oss här.

Vilka språk översätter ni till? 

Läs mer

Vi översätter till alla de språk som efterfrågas på marknaden, vilket främst är alla väst- och östeuropeiska språk, asiatiska samt de vanligaste språken som talas av nyanlända migranter. Språk vi översätter till.

Hur lång är leveranstiden för en översättning?

Läs mer

Leveranstiden beror på en flera saker; bland annat hur lång texten är, svårighetsgrad och om det är flera steg med i processen – exempelvis om det ska göras layout eller om översättningen behöver vara försedd med ytterligare stämplar.

Utför ni expressuppdrag?

Läs mer

Ja, det gör vi. Hur snabbt vi kan översätta din text beror givetvis på hur stort uppdraget är, men mot ett expresstillägg kan vi prioritera ditt uppdrag och se till att din deadline hålls. Vi rekommenderar dock alltid att du sätter av tillräckligt med tid för översättningen i din planering, eftersom mer tid ökar förutsättningarna för ett bra resultat. Här finns mer information för dig som har bråttom och behöver översätta din text extra snabbt.

Får jag prata direkt med översättaren?

Läs mer

När du kontaktar oss pratar du direkt med en egen projektledare som går igenom ditt uppdrag med dig och samlar in relevant information för utförandet av översättningen. Projektledaren håller i kontakten mellan dig som kund och översättaren så att ingen viktig information missas.

Vem kan vara kund hos Exacta översättningar? 

Läs mer

Exacta arbetar uteslutande mot företag, organisationer och myndigheter i Sverige och utomlands. Vi arbetar inte mot privatkundssektorn och hos oss hanteras alltid dina uppgifter med försiktighet och när så krävs, med sekretess. Vi lämnar aldrig ut uppgifter om vårt samarbete till tredje part utan att först kontrollera med dig.

Hur kvalitetssäkrar ni min översättning?

Läs mer

All kvalitetssäkring sker utifrån kundens behov, som vi fastställer när projektet planeras. För en enkel text kan kravet vara att översättningen ska vara korrekt och tydlig, och då kan det räcka med att göra stickprovskontroller. I andra fall krävs särskild efterbearbetning av texten, som korrekturläsning eller textredigering. Inför stora projekt uppmanar vi ofta våra kunder att skicka ett kortare avsnitt för provöversättning. Läs mer om kvalitet här.

Vad gör ni om jag inte är nöjd med översättningen?

Läs mer

Vi gör vårt yttersta för att alltid se till att leverera det resultat som du har beställt och därför går vi igenom vad uppdragen innebär före projektstart. Vi svarar givetvis på frågor om texten och om något har blivit fel försöker vi alltid rätta till det omgående – utan långsamma och segdragna processer. Om du känner att du vill ändra textens innehåll lite grann för att nå det resultat som du vill ha, kan vi också hjälpa till med att lägga till lite tid på att redigera texten utifrån dina önskemål.

Varför vill ni ha filer där texten är redigeringsbar?

Läs mer

Fördelarna med filer som innehåller redigeringsbar text är flera. Eftersom översättare idag använder sig av datorprogram – översättningsverktyg – så kan man jobba mer effektivt med texten, eftersom vi då kan dra nytta av liknande texter vi har översatt. En annan stor fördel med redigeringsbara filer är att vi kan behålla samma layout på översättningen som den ursprungliga texten har.

Är ni en auktoriserad översättningsbyrå?

Läs mer

Endast fysiska personer kan vara auktoriserade translatorer (översättare). Hos Exacta kan du få dina dokument översatta av en auktoriserad translator och vi kan även se till att översättningarna blir stämplade och bestyrkta/legaliserade hos notarius publicus, UD och ambassader.

Vad är auktoriserad översättning?

Läs mer

En auktoriserad (bestyrkt) översättning är en översättning som levereras som ett original (på papper), där översättaren – en auktoriserad translator – har särskild behörighet att översätta dokument när särskilda krav ställs på opartiskhet, sekretess och omdöme. I Sverige blir man auktoriserad translator efter att ha avlagt prov och genomgått en personkontroll hos Kammarkollegiet, som är den myndighet som sköter certifieringen av translatorer, organiserar och utövar kontroll över det svenska systemet för denna typ av översättning.

För dig som behöver auktoriserad översättning.

Vad är skillnaden mellan vanlig och auktoriserad översättning?

Läs mer

En auktoriserad (bestyrkt) översättning används i situationer där det är viktigt att kunna visa att översättningen är gjord av en opartisk, behörig översättare (i Sverige certifierad av Kammarkollegiet) och att hen går i god för att den är korrekt.

Kan Exacta hjälpa till med certifierad översättning?

Läs mer

Ibland kan mottagaren ställa krav på att översättningen är certifierad. Det handlar ofta om översättningar som ska användas i rätten, lämnas in till en myndighet eller ett lärosäte. Vad som är en godtagbar certifiering skiljer sig åt mellan olika länder. Sverige, Finland, Norge och Danmark har system med auktoriserade translatorer (systemen skiljer sig dock åt mellan länderna). I USA kan vem som helst intyga en översättning – att den är gjord sanningsenligt och efter bästa förmåga. En del länder använder sig av ett system med edsvurna översättare. Här finns mer information för dig som behöver en certifierad översättning.

Vad är copyöversättning/transcreation?

Läs mer

Detta är en friare typ av översättning, kreativ översättning, där översättaren fokuserar på att leverera en text som fungerar i marknadsföringssammanhang. Här förhåller sig översättaren mycket friare till originalet än vid vanlig översättning och behöver inte följa originaltexten slaviskt, utan anpassar texten för att uppnå syftet – att skriva en säljande text som fungerar för målgruppen. Läs mer om copyöversättning här.

Vad är en lokaliserad text?

Läs mer

När man lokaliserar en text så innebär det att man anpassar innehållet till det nya landets förhållanden. Ett exempel kan vara att man i en översatt instruktion till svenska byter ut namnet på den amerikanska skattemyndigheten IRS till Skatteverket, eftersom det skulle vara ologiskt att kontakta myndigheten i USA för ett svenskt ärende.

Vad är back translation?

Läs mer

En back translation eller tillbakaöversättning är när man översätter en redan översatt text tillbaka till originalspråket för att försäkra sig om att en text inte har förvanskats vid översättningen. En tillbakaöversättning ska följa originalet till punkt och pricka. Man bör dock vara medveten om att det sker en viss förvanskning vid all översättning, så man kan inte lita på en back translation till hundra procent.

Vad är maskinöversättning (MT)?

Läs mer

Maskinöversättning är när man tar hjälp av en dator för att översätta en text automatiskt. Denna typ av översättning passar när man vill översätta stora mängder text, där varken tid eller pengar finns för att översätta på vanligt sätt, eller när man snabbt vill skaffa sig en uppfattning om vad en text på ett annat språk handlar om. Den passar bäst för texter som innehåller många standardiserade fraser, t ex en väderleksrapport. Den passar inte alls för översättning av reklam eller juridik.

Vad är facköversättning?

Läs mer

Facköversättning är översättning som inte är skönlitterär, alltså där texten handlar om ett speciellt fackområde, t ex ekonomi, juridik, medicin eller teknik. Facköversättare är ofta specialiserade på ett eller flera fackområden och kunderna finns inom näringslivet, i organisationer och inom offentliga sektorn.

Vad är undertextning?

Läs mer

Undertextning, eller subtitling som det heter på engelska, är när prat och ljud i filmer textas. Undertextning är som ett mellanting mellan tolkning och översättning. Översättningen är en tolkning och sammanfattning av vad som sägs på filmen, och av tids- och utrymmesskäl kan man inte få med vartenda ord. Det gäller att kunna optimera innehåll, tider och utrymme. Undertextaren tidkodar sin översättning, vilket innebär att hen lägger in tiderna när texterna ska in i bild och sedan när de ska tas bort. Exacta översätter undertexter och levererar resultatet i alla vanliga filformat. Läs mer om undertextning här.

Vad är ett CAT tool eller översättningsverktyg? 

Läs mer

CAT står för Computer-assisted translation och innebär att översättaren tar hjälp av olika verktyg i en dator för att snabba upp och höja kvaliteten på arbetet. Detta ska inte förväxlas med maskinöversättning, MT. Idag tar de flesta översättare hjälp av ett CAT-program till vilket hen kan knyta olika resurser, exempelvis ett översättningsminne, ordlistor, stavningskontroll m.m.

Exempel på CAT-program är SDL Studio, MemoQ, Déjà-vu och MemSource.

Vad är ett översättningsminne?

Läs mer

Ett översättningsminne är en databas med meningar som översatts från ett språk till ett annat. Översättaren jobbar i ett program (CAT-verktyg) som plockar fram meningar som liknar sådant som översatts tidigare. Detta gör att hen kan jobba snabbare och mer konsekvent. Tack vare översättningsprogrammet kan vi erbjuda rabatter för repeterad text eller text som du redan översatt tidigare hos oss.

Hur tar ni betalt för översättning?

Läs mer

För att översättningsbyrån ska kunna bedöma vilken arbetsinsats ditt uppdrag kräver, behöver de se på filerna som de ska översätta. Om språkkombinationen är ovanlig, är den som regel dyrare än exempelvis svenska-engelska. Normalt sett tittar man främst på antalet ord i en text – en lång text är dyrare än en kort text – men med dagens översättningsprogram kan man hantera upprepningar och redan översatta delar, så man kan inte på förhand säga vad priset blir genom att bara titta på ordantalet. Man behöver också ta hänsyn till textens svårighetsgrad. För vissa insatser passar timpris bättre som debiteringsgrund.

Vilka filformat kan ni jobba med?

Läs mer

Vi kan jobba med de flesta filformat, men det bästa är att få filer med text i grundformatet, alltså i Word, Excel eller IDML. PDF med text kan också fungera, men då kan du inte alltid få tillbaka filerna i samma snygga layout och du kan behöva betala mer för att få filerna konverterade. Skannade filer är sämst, eftersom dessa inte enkelt kan tas in i ett översättningsverktyg, så hanteringen blir dyrare och jobbet riskerar att ta längre tid.

Vad är en legaliserad översättning?

Läs mer

En legaliserad översättning är när översättarens namnteckning och stämpel samt i vilken egenskap översättaren går i god för sin översättning intygas av notarius publicus, UD och eller ambassad/konsulat. Ibland kallas detta även för notariserad översättning.

Vad är en apostille?

Läs mer

En apostille är ett särskilt, förenklat förfarande vid bestyrkning av en namnteckning som gör att inget ytterligare intygande (av UD och ambassad) krävs. Förfarandet med apostille kan tillämpas i alla länder som är anslutna till Haag-konventionen. Apostille kan endast utfärdas av notarius publicus.

Kan Exacta även hjälpa till med bestyrkning/legalisering och apostille av Notarius Publicus?

Läs mer

Ja, vi kan även ombesörja att översättningen stämplas av Notarius Publicus.

Kan Exacta leverera en auktoriserad översättning mellan engelska och ett främmande språk?

Läs mer

Ja och nej. De översättare som har svensk auktorisation är auktoriserade till och från svenska, så någon översättare som är auktoriserad mellan två främmande språk finns inte. Om du vill översätta ditt dokument mellan två främmande språk, finns olika alternativ. Det bästa är om du kan få originalet på svenska. Om inte kan man översätta dokumentet först till svenska, och sedan vidare till det andra språket. Det blir då två översättningar. Men det finns lösningar på detta dilemma. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning som fungerar.

Jag har min text i InDesign. Kan era översättare översätta direkt i InDesign?

Läs mer

InDesign är ett layoutprogram som är till för att göra snygg layout. De flesta översättare jobbar inte direkt i InDesign, utan tar in texten i ett program som fungerar som en arbetsbänk och där man har tillgång till olika hjälpmedel för att effektivisera arbetet. Texter i InDesign exporteras därför till ett format som heter IDML som översättaren kan jobba med. Du kan sedan importera tillbaka översättningen till InDesign. Om du inte har möjlighet att sköta detta själv kan vi hjälpa mig med det som en tilläggstjänst.